ราคาค่าบริการ (เข้าชม 8930 ครั้ง)
ถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ       10,000 หน้า 50,000 หน้า 100,000 หน้า 300,000 หน้า
กระดาษ 70 แกรมหน้าเดียว 0.35 สต. 0.33 สต. 0.30 สต. 0.28 สต.
กระดาษ 70 แกรมหน้า-หลัง 0.33 สต. 0.30 สต. 0.28 สต. 0.25 สต.
กระดาษ 80 แกรม หน้าเดียว 0.50 สต. 0.45 สต. 0.40 สต. 0.38 สต.
กระดาษ 80 แกรมหน้าหลัง 0.45 สต. 0.45 สต. 0.38 สต. 0.35 สต.

ถ่ายเอกสารสี - ปริ้นท์สี 100 หน้า 5,000 หน้า 10,000 หน้า 50,000 หน้า
กระดาษ 70 แกรมหน้าเดียว 4 บาท 3.75 บาท 3.50 บาท 3 บาท
กระดาษ 70 แกรมหน้า-หลัง 4 บาท 3.50 บาท 3.25 บาท 2.75 บาท
กระดาษ 80 แกรม หน้าเดียว 5 บาท 4.50 บาท 4 บาท 3.75 บาท
กระดาษ 80 แกรมหน้าหลัง 4.50 บาท 4 บาท 3.75 บาท 3.50 บาท

เข้าเล่ม
สันเทป A4 ราคาเริ่มต้นที่ 5-7 บาท
กระดูกงู  A4 ราคาเริ่มต้นที่ 15-70 บาท
สันเกลียว  A4 ราคาเริ่มต้นที่ 20-90 บาท
สันกาว  A4 ราคาเริ่มต้นที่ 40-70 บาท
สันรูด  A4 ราคาเริ่มต้นที่ 5-12 บาท
มุงหลังค่า ราคาเริ่มต้นที่ 2-5 บาท

สแกนงาน
A4 ราคาเริ่มต้นที่ 1-2 บาท
A3 ราคาเริ่มต้นที่ 2-3 บาท

เคลือบพลาสติก
A4 ราคาเริ่มต้นที่ 15-25 บาท
A3 ราคาเริ่มต้นที่ 40-55 บาท